Etusivu

Lehdistötiedotteet

Elatusapu

Liitto

Yhdistykset

Perustietoa

Uutiset

Elatusvelvollinen lehti

Linkit

Galleria

Kirjallisuutta

Sanasto

Lakiapua

Liity jäseneksi

Osoitteenmuutos

QR-koodi

Kalenteri
Haku:
Extranet
Tunnus:
Salasana:
Etusivu

Sanasto

Asianajaja:                                      Asianajaja on asianajajayhdistyksen jäsen ja hänet on merkitty yhdistyksen asianajajaluetteloon. Asianajaja – nimikettä saavat käyttää vain asianajajayhdistyksen jäsenet. Asianajajayhdistys valvoo asianajajia.


Asianajotoimisto:                           Asianajajan tai – ajajien toimisto, jonka puitteissa he tarjoavat asianajopalveluita.


Avioehtosopimus:                          Aviopuolisoiden tekemä sopimus, jossa puolisoiden avio-oikeus toisen omaisuuteen suljetaan joko kokonaan tai osittain pois. Avioehtosopimus vaikuttaa ainoastaan avioeron tai kuoleman jälkeen tehtävään ositukseen. Avioehtosopimus voidaan tehdä milloin tahansa avioliiton aikana ja se on rekisteröitävä maistraatissa. Avioehtosopimusta voidaan muuttaa vain tekemällä uusi avioehtosopimus. Katso myös ositus jäljempänä.


Elatusapu eli elatusmaksu:        Elatusapu vahvistetaan maksettavaksi vanhemmalle, joka ei muutoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan. Elatusapua suorittamalla vanhempi osallistuu lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja täyttää näin elatusvelvollisuutensa


Elatusavun määrä:                        Elatusavun määrästä vanhemmat voivat sopia keskenään. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavunmäärästä, elatusavun suuruuden voi määrittää vain tuomioistuin. Suositeltava tapa määrittää elatusavun suuruus on seuraava: Määritetään lapsen elatuksen tarve (keskimäärin 420 euroa kuukaudessa). Elatuksen tarpeesta vähennetään yhteiskunnan maksamat lakisääteiset toistuvaisetuudet (lapsilisä ja mahdollinen yksinhuoltaja korotus). Näin jäljelle jäävä erotus jaetaan vanhempien nettotulojen suhteessa. Elatusapua alentavana seikkana voidaan ottaa huomioon tapaamisista aiheutuvat huomattavat kustannukset esim. pitkästä välimatkasta aiheutuvat kulut.


Elatustuki:                                       Elatustuki on kunnan varoista maksettava avustus lasten elatusta varten. Elatustukea maksetaan lapselle mm. kun elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu alle elatustuen määrän elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi.


Elatusvelvollinen:                           Lain mukaan lapsen kummatkin vanhemmat ovat elatusvelvollisia. Arkikielessä elatusvelvollisella tarkoitetaan sitä vanhempaa, joka ei asu lapsensa luona ja tämän vuoksi maksaa lapselle elatusapua.


Etävanhempi:                                Vanhempi joka ei asu lapsensa kanssa samassa kodissa. Kutsutaan myös tapaajavanhemmaksi tai elatusvelvolliseksi.


Lakimies:                                        Yleensä oikeudellisen koulutuksen saanut henkilö.

Lakiasiaintoimisto:                        Toimisto, joka antaa oikeudellisia palveluita. Asianajajayhdistys ei valvo lakiasiantoimistoja.
Lapsilisä: Kaikille alle 17-vuotiaille Suomessa asuville lapsille kuuluva yhteiskunnan maksama etuus.

Huolto/huoltajuus:                         Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai sellaiset henkilöt, joille huolto on uskottu. Lapsen huoltajan tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista.   Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Huostaanotto:                                 Jos lapsen huolenpidossa tai muissa kodin olosuhteissa on sellaisia puutteita, että ne uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä, on sosiaalilautakunnan otettava lapsi huostaan ja järjestettävä lapselle sijaishuolto perhehuoltona (katso sijaisperhe), laitoshuoltona tai muulla tarkoituksen mukaisella tavalla

Koulutusavustus:                           Lapsen oikeus saada elatuksensa vanhemmiltaan päättyy, kun lapsi täyttää 18-vuotta. Kuitenkin lapsen vanhempi voidaan velvoittaa maksamaan lapselle koulutusavustusta, kun lapsi on täyttänyt 18-vuotta, jos se harkitaan kohtuulliseksi.

Lastenvalvoja:                                Kunnan virkamies, jonka tehtävänä on valvoa lasten etua. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu mm. isyyden selvittämiseen, lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen sekä lasten elatukseen liittyvät tehtävät. Lasten valvoja neuvoo ja auttaa tarvittavien sopimusten tekemisessä, mutta hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta määrätä sopimusten sisällöstä.

Lähivanhempi:                                Vanhempi, jonka luona lapsi asuu.

Oikeusapu:                                     Valtio maksaa oikeusapua henkilöille, jotka tarvitsevat asiantuntevaa apua oikeudellisissa asioissa silloin, kun henkilö ei taloudellisen asemansa vuoksi itse pysty tällaista kustantamaan

Ositus:                                              Avioeron tai kuoleman jälkeen tehtävä omaisuuden jako aviopuolisoiden kesken.

Sijaisperhe:                                    Jos lapsen huolenpidossa tai muissa kodin olosuhteissa on sellaisia puutteita, että ne uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä, on sosiaalilautakunnan otettava lapsi huostaan. Tällöin lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen.

Tapaamisoikeus:                           Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhemmat voivat sopia tapaamisoikeudesta. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, asian voi ratkaista vain tuomioistuin.

Tukiperhe:                                      Tukiperhetoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Tukiperheet tarjoavat lapsille mahdollisuuden viettää tukiperheen luona viikonloppuja ja lomia normaalin perhe-elämän puitteissa.

Ulosotto:                                          Ulosotto on pakkotäytäntöönpanoa. Kun velallinen tai muu suoritusvelvollinen ei täytä vapaaehtoisesti suoritusta, johon hänet on tuomiossa velvoitettu, pannaan suoritusvelvoite täytäntöön ulosotossa. Eräät maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomiota (esim. elatusavut, jos elatusapu perustuu sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaan elatussopimukseen).

Valvottu tapaaminen:                     Kun tuomioistuin päättää tapaamisoikeudesta, sen tulee antaa tarkemmat määräykset tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Tällöin tuomioistuin voi päättää, että lapsen tapaamiset toteutetaan valvotusti.

Yhteishuolto:                                  Yhteishuollosta puhutaan, kun lapsen kummatkin vanhemmat ovat lapsen huoltajia. Katso tarkemmin ”huolto/huoltajuus”

Yksinhuolto:                                   Vain lapsen toinen vanhempi on lapsen huoltajana