Elatusvelvollisten Liitto ry:n esitykset hallitusohjelmaan 2023

Olemme tehneet neljä lakialoitetta. Suurinpana on koko elatuslain uudistaminen. Kaksi aloitettamme koskee vieraannuttamista ja neljäs aloitteemme liittyy verovähennysoikeuden tarkasteluun.

1 Elatuslain uudistaminen

Elatusvelvollisten Liitto ry on jo pitkään esittänyt, että lapsen elatuksesta annettua lakia (5.9.1975/704) on syytä uudistaa.

Esityksemme tarkoituksena on korjata elatuslain ja oikeusministeriön elatusapuohjeen pahimmat epäkohdat ja palata kohtuulliseen käytäntöön elatusapujen määrittelyssä. Edelleen ehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa tapauskohtainen kohtuusharkinta kaavamaisen matematiikan sijaan.

Lisäksi liitto esittää, että lapsen laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioitaisiin nykyistä oikeudenmukaisemmin elatusavun tarvetta ja määrää arvioitaessa.

Edelleen esitämme, että elatusapuasioissa oikeudenkäyntikulujen osalta noudatettaisiin samoja sääntöjä kummankin osapuolen osalta. Nykyinen oikeustila, jossa käytännössä vain etävanhemmalla on kuluriski, on epäoikeudenmukainen ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

2 Ehdotuksemme vieraannuttamisen estämiseksi

Elatusvelvollisten Liitto ry esittää, että lapsenhuoltolakia (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 8.4.1983/361) ja täytäntöönpanolakia (laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, 16.8.1996/619) uudistetaan siten, että lapsen vieraannuttamiseen muualla asuvasta vanhemmasta voitaisiin tehokkaammin puuttua. Tuomioistuin voi antaa noutomääräyksen tapaamiseen vain yhtä tapaamiskertaa koskien. Ehdotamme, että noutomääräys voitaisiin antaa enintään yhden vuoden määräajaksi useampaa tapaamista kohden.

Erotilanteissa saattaa kestää useita kuukausia ennen kuin käräjäoikeus antaa väliaikaisen määräyksen lapsen ja muualla asuvan vanhemman tapaamisista.
Sen vuoksi liitto esittää, että lapsenhuoltolakiin lisättäisiin turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset koskien pikaista tapaamisoikeuspäätöstä sekä kieltomääräystä koskien lapsen asuinpaikan muuttamista.

3 Vuoroasuminen ja yhteiskunnan tuet

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että sosiaaliturvaan liittyvät seikat eivät saisi muodostaa estettä lapsen vuoroasumiselle. Asumistukijärjestelmää tulisi muuttaa siten, että vuoroasuvat lapset otetaan huomioon myös etävanhemman asumistuessa kotitaloudessa asuvina lapsina.

Lapsilisälakia tulisi muuttaa siten, että Kela voi maksaa lapsilisän vuoroasumistilanteissa puoliksi vanhemmille. Mikäli kumpikaan vanhemmista ei ole avio- tai avoliitossa, myös lapsilisän yksinhuoltajakorotus tulisi maksaa vanhemmille puoliksi. Myös oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen tulisi taata vuoroamistilanteissa molempien vanhempien kotoa.

Elatusvelvollisuusvähennyksen enimmäismäärä on ollut samansuuruinen vuodesta 1989 lähtien. Elatusvelvollisten Liitto ry ehdottaa, että voimassa olevia säännöksiä muutetaan mm. siten, että verosta tulisi saada vähentää puolet verovuonna maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 1.000 euroa lasta kohden. Katsomme, että uudistus parantaisi pienituloisten elatusvelvollisten asemaa. Lisäksi uudistus kannustaisi työntekoon sekä vaikuttaisi ostovoimaa lisäävästi.

Elatusvelvollisten Liitto ry