Haetaan haastateltavia vieraannuttamista koskevaa opinnäytetyötä varten

Oletko vanhempi, jolla on kokemusta vieraannuttamisen kohteeksi joutumisesta ja sen vaikutuksista omaan hyvinvointiin? Löysitkö apua tilanteeseesi? Haluaisitko kertoa kokemuksistasi ja osallistua tutkimukseen?

Sosionomiopiskelija Juhani Kaasinen Laurea-ammattikorkeakoulusta etsii haastateltavia vieraannuttamista koskevaa opinnäytetyötään ja sen tuloksena syntyvää opaskirjaa varten. Seuraavassa on Juhanin kirjoittama saatekirje, jossa on lisätietoa työstä ja osallistumisohjeet.

***

”Hyvä vanhempi,

Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK)-tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tutkin opinnäytetyössäni lapsen vanhemmasta vieraannuttamista sen kohteeksi joutuneiden vanhempien näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksena julkaistaan vieraannuttamista käsittelevä opaskirja yhteistyössä työn toimeksiantajan, Elatusvelvollisten liiton kanssa syksyn 2021 aikana. Opaskirjan tarkoituksena on kokemusasiantuntijoiden äänellä kuvata vieraannuttamista ja sen vaikutuksia omaan hyvinvointiin, sekä myös esitellä keinoja selviytyä haastavasta tilanteesta.

Osana opinnäytetyön ja opaskirjan aineistonkeruuta toteutetaan etäyhteyden avulla laadullinen teemahaastattelu, johon kutsun Teidät osallistumaan. Haastattelun kolme aihealuetta käsittelevät eroprosessia ja vieraannuttamista, vanhemmuutta ja suhdetta omaan lapseen, sekä vieraannuttamisen käsittelyä ja tilanteeseen liittyviä selviytymiskeinoja.

Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja täysin luottamuksellista. Haastateltavan tiedot jäävät vain haastattelijan käyttöön. Haastateltavien yksityisyyttä ja anonymiteettiä kunnioitetaan, eikä kenenkään nimeä tai muitakaan tietoja ole mahdollista tunnistaa oppaasta tai opinnäytetyön loppuraportista.

Yksi haastateltavista voi toimia kysymysrungon esitestaajana ja antaa palautetta sen toimivuudesta. Esitestaaja voi myös edustaa varsinaista tutkimusjoukkoa.

Opinnäytetyön ohjaajana toimii Sosiaalialan lehtori Marjo Ritmala Laurea-ammattikorkeakoulusta, s-posti marjo.ritmala@laurea.fi.

Valmis opinnäytetyöni julkaistaan internetissä osoitteessa www.theseus.fi. Opaskirja julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Teoksesta voidaan tarpeen ja resurssien mukaan tehdä myös versiot muilla kielillä.

Kiitos jo etukäteen mielenkiinnostanne tutkimustani kohtaan. Alta löytyvät yhteystietoni haastattelun ajankohdasta ja tavasta sopimista varten.

Ystävällisin terveisin,

Juhani Kaasinen, sosionomiopiskelija

Laurea-ammattikorkeakoulu

p. 044-2310958

juhani.kaasinen@student.laurea.fi”