Julkilausuma: Elatusapujen määräytyminen uudistettava

Koronaviruskriisi on aiheuttanut monelle elatusvelvolliselle vakavia taloudellisia vaikeuksia esim. lomautuksen tai irtisanomisen johdosta. Tällöin tulisi pyrkiä sopimaan elatusapujen alentamisesta joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, on nykyinen oikeustila monilta osin kohtuuton. Ensinnäkin tuomioistuin voi nykyisen elatuslain nojalla muuttaa elatusapujen määrää aikaisintaan kanteen vireille tulosta lukien. Toiseksi käräjäoikeus ei voi antaa määräystä elatusavun ulosoton keskeyttämiseksi siinä tapauksessa, että aiemmin vahvistettuun elatusapuun haetaan muutosta. Kolmanneksi Kela voi myöntää vapautuksen elatustukivelan osalta ainoastaan mikäli elatusvelvollisen kuukausittaiset bruttotulot ovat enintään 1.128,57 euroa.

Sen vuoksi Elatusvelvollisten Liitto ry esittää, että em. epäkohtien korjaamiseksi lakia lapsen elatuksesta ja elatustukilakia uudistettaisiin.

Elatuslaissa tulisi olla säännös, jonka mukaan silloin kun elatusavun muuttamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin (myös käräjäoikeus) voi määrätä elatusavun täytäntöönpanon (eli ulosoton) keskeytettäväksi kokonaan tai osittain. Lisäksi laissa tulisi todeta, että elatusapua voidaan muuttaa takautuvasti aikaisintaan yhtä vuotta ennen kanteen vireille panoa.

Elatustukisaatavan perimättä jättämistä koskevia elatustukilain säännöksiä tulisi muuttaa siten, että em. tuloraja poistetaan. Vapautus tulisi myöntää mikäli elatusvelvollisella ei olisi elatusapua koskevien säännösten perusteella elatuskykyä tai jos elatuskyky olisi elatustuen määrää alhaisempi.

Liitto tulee jättämään asiaa koskevat lakiesitykset oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille alkusyksystä 2020.

Mäntyharjulla 25.7.2020

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous