Opinnäytetyö lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua

Liiketalouden tradenomiopiskelija Johanna Huhtala etsii haastateltavia opinnäytetyöhönsä, joka käsittelee lapsen elatusavun muuttamista ja elatusapua suorittavan taloudellista tappiota elatuskyvyn alennuttua. Alla on saatekirje, josta löytyy lisätietoa ja osallistumisohjeet.

**

”Hyvä elatusvelvollinen,

opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi. Teen opinnäytetyötä lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Elatusvelvollisten Liitto ry.

Etsin opinnäytetyöni empiriaosuuteen haastateltavia, joilla elatusavun muuttamisen tarve on syntynyt elatusvelvollisen alentuneesta elatuskyvystä ja asian sopiminen on edennyt oikeusasteisiin. Opinnäytetyöni olen rajannut ensisijaisesti koskemaan niitä tapauksia, joissa elatusavun muuttamisella ei ole ollut vaikutusta lapsen saamaan rahan määrään, eli muutettu elatusapu euroissa on vastannut sen hetkistä Kelan elatustuen määrää (167,35 € vuonna 2021).

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina, missä kysymykset on koottu opinnäytetyön teoriaosan pohjalta. Haastatteluissa keskustellaan mm. lapsen elatuksesta yleisesti, elatusavusta ja sen muuttamisesta sopimisesta, prosessin kulusta ja kestosta, lopputuloksesta ja prosessin aikana mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta tappiosta.

Haastattelut nauhoitetaan ja ne toteutetaan ensisijaisesti etänä videoyhteydellä. Haastattelut voidaan suorittaa myös kasvokkain, jos epidemiatilanne ja välimatka sen kohtuudella mahdollistavat. (Asun itse Kaarinassa.) Ajankohta haastatteluille on elo-syyskuu 2021, ja opinnäytetyö on tarkoitus saada julkaistua loppu vuoden aikana.

Haastatteluun osallistuminen on luonnollisesti luottamuksellista ja vapaaehtoista. Haastatteluaineisto jää vain haastattelijan tietoon. Haastateltavien yksityisyyttä kunnioitetaan siten, että nimeä tai muita tietoja ei ole tunnistettavissa lopullisesta opinnäytetyöstä. Haastateltavat saavat opinnäytetyöstä vähintään omat osuutensa luettavaksi ja tarkistettavaksi ennen työn julkaisua.

Opinnäytetyön ohjaajana toimii lehtori Karoliina Helle (karoliina.helle@samk.fi) Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Toivon haastateltavaksi kiinnostuneilta ilmoittautumisia sähköpostitse lyhyen tapauskuvauksen kera. Kiitos jo etukäteen mielenkiinnosta!

Ystävällisin terveisin

Johanna Huhtala

johanna.huhtala@student.samk.fi”