Lapsen oikeus elatustukeen

Puutteellinen sisälukutaito – peruste evätä lapsen elatustuki?

.

Elatustukilain 2. luvun 6 § mukaisesti ”Lapsella on oikeus elatustukeen (153,85 €), kun elatusapua ei ole vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi, elatusapu on vahvistettu maksettavaksi 9 §:ssä tarkoitettua täysimääräistä elatustukea pienempänä elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi”.

.

Mielestäni tämä suora lainaus Suomen Laki I:stä on riittävä peruste myös KELA:lle suorittaa lapselle vahvistetun elatusavun ja elatustuen erotus silloin, kun elatusapu jää alle elatustuen.

.

Kertomus elävästä elämästä ja viranomaismenettelystä antaa kuitenkin aika oudon kuvan kentällä vallitsevasta tilanteesta.

Käräjäoikeuden päätöksellä velvoitettiin etävanhempi / äiti suorittamaan elatusapuna muualla asuvalle lapselleen alle elatustuen menevä rahamäärä. Tuolloin Kela oli maksanut elatustuen ja käräjäoikeuden päätöksen mukaisen elatusavun erotusta lapselle. KELA keskeytti maksamisen ja rupesi perimään lähihuoltajalta takaisin jo kertaalleen maksettuja elatustukia sekä ei suorittanut lapselle enää elatustukea, vaikka lapsen elatusapu jäi huomattavasti alle elatustuen.

.

Eikö jokaiselle lapselle kuulukaan elatustuki?

Tällainen kysymys tuli mieleen kun lähihuoltaja otti asian johdosta yhteyttä. Lähihuoltaja oli valittanut KELA:n päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle, joka oli hylännyt valituksen. KELA oli antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan käräjäoikeuden päätöksessä ei ollut mainintaa elatuskyvyn puutteellisuudesta.

.

Käräjäoikeudelle jätettiin asiasta vaatimus päätöksen oikaisusta ja yhtenä perusteluna tuomiossa olisi kirjoitus,- tai laskuvirhe. Kantaja väitti myös, että tuomioistuin oli jättänyt merkitsemättä tuomiolauselmaan perustelun puutteellisesta elatuskyvystä. Tuomioistuimen vastauksen mukaisesti: Perusteluissa sivulla 11 on kirjattu, että hänellä on elatuskykyä jokaista lastaan varten 18,00 €/lapsi/kk. Voiko elatuskykyä tämän tarkemmin määritellä? Eikö jokainen käräjäoikeuden tuomion lukija tajua, että se kyky on puutteellinen suhteessa lasten elatustarpeeseen.

.

Muutoksenhakulautakunnan päätös ja kansaneläkelaitoksen lausunto saattavat johtua käräjäoikeuden mukaan puutteellisesta käräjäoikeuden tuomion lukemisesta. Ehkä he olettivat, että elatuskykyä koskevat käräjäoikeuden kaikki kannanotot pitäisi kirjata tuomiossa samaan kohtaan lopputuloksen kanssa, kuten ennakkotapauksessa KKO:1982-II-17 oli menetelty. Lukijoilta oli jäänyt huomioimatta kokonaan, että kannanotto oli esitetty perusteluissa. Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaan: ”Tuomiota koskeva oikeudenkäymiskaaren 24. luku muutettiin vuonna 1998 perusteellisesti muun muassa siten, että tuomiossa tulee olla sekä perustelut että tuomiolauselma. Perustelujen sisällyttäminen velvoitelauseeseen kyseisten sanojen avulla kansaneläkelaitoksen ja muutoksenhakulautakunnan haluamalla tavalla olisi siten nykyään kiellettyä”.

.

Ei voi olla oikein, että pelkästään viranomaisen heikon sisälukutaidon johdosta lapset eivät saa heille kuuluvaa elatustukea.

.

Tasapuolinen kohtelu kaikille lapsille elatustuen käsittelyssä!

.

Syksyisin terveisin

ORASMUS KY

Ahti Hurmalainen

Toimitusjohtaja

GSM 0400624 843