Yleinen asumistuki uudistuu

Uusi laki yleisestä asumistuesta tuli voimaan 1.1.2015. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää asumistukea ja helpottaa tuen hakemista. Toisaalta nyt uudistettu asumistuki tulee lisäämään asumistukimenoja huomattavasti.

.

Suurimpana muutoksena on se, että hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Asunnon valmistumis- tai perusparannusvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä ei vaikuta siihen. Eikä siihen vaikuta myöskään hakijan varallisuus tai omaisuus. Lukuun ottamatta omaisuuden kautta tulevaa pääomatuloa; vuokra, korkotulot tai metsäomaisuuden tuotto. Alaikäisten lasten tulot eivät myöskään vaikuta yleisen asumistuen määrään eikä omaishoidon tuke huomioida siinä tulona. Yleinen asumistuki on edelleen 80 % hyväksyttävien enintään enimmäismääräisten asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.

.

Asumistuen tarkistamiseen tulee myös muutoksia. Tuki tarkistetaan jos tulot, pienenevät 200 €/kk tai nousevat 400 €/kk. Muutokset huomioidaan kuukautta nykyistä myöhemmin eli sitä seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä.

.

Asumistukeen on tulossa 300 € suuruinen suojaosa eli ansiotulovähennys, joka tehdään ruokakunnan kunkin jäsenen yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista. Se koskee kaikkia tuensaajia ja astuu voimaan 1.9.2015. Kyseessä on sama summa, minkä työtön pystyy hankkimaan ilman, että se vaikuttaa työttömyyskorvaukseen. Sen osalta olen liian monta kertaa kuullut, että ” tein taas viime kuussa 300 € homman ja lopetin siihen”.

.

Asumistukea ja muita yhteiskunnan subjektiivisiä oikeuksia käytetään sumeilematta hyväksi. Sama on myös asumistukien kanssa, jota hyväksikäyttävät niin vuokralaiset kuin vuokranantajat. Mikä on sen varmempi vuokranmaksaja kuin yhteiskunta. Tämä on aiheuttanut tilanteen jossa vuokria korotetaan vuosittain niin paljon, että normaaleilla keskituloisilla ei ole varaa asua samoissa asunnoissa missä asuu asumistukiasukkaita.

.

Uudistuksen vaikutuksesta on arvioitu että 73 % yleisen asumistuen saajista tuen arvioidaan kasvavan ja noin 27 % tuen arvioidaan pienenevän. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös etävanhempien tilanteeseen, koska uuden lain myötä lähihuoltaja voi ottaa suuremman asunnon ja omaisuus ei vaikuta enää, pois lukien omaisuuden tuotto, asumistuen määrään.

.

Suurentuneet asumisen kulut lisäävät luonnollisesti myös lähihuoltajan omavastuuta pienentäen samalla myös maksukykyä, jolloin etävanhemman osuus lasten taloudellisesta elatuksesta kasvaa.

.

Myös yhteiskunnan verotuloilla katettavat menot lisääntyvät entisestään. Olen joskus laskenut, että kahden lapsen yksinhuoltajavanhemman ei kannata mennä töihin jos bruttopalkka jää alle 3500,00 € olettaen että asuu vuokralla. Tämän uudistuksen myötä tilanne on vielä pahempi ja lähivanhempi on vaarassa pudota tuloloukkuun, jolloin taloudellisesti ei kannata mennä töihin. Tosin se näkyy sitten tulevaisuudessa heikkona urakehityksenä ja mahdollisesti pitkäaikaistyöttömyytenä.

.

Maassamme tulisi lähteä kiireesti purkamaan tuloloukkuja, joista tämä on yksi esimerkki. Verokertymää ei tule juuri lainkaan ja toisaalta perheen elantomenot maksetaan muiden kerryttämillä veroilla. Toisaalta perheestään erossa asuva vanhempi joutuu vastaamaan kokonaisuudessaan lasten taloudellisesta elatuksesta. Se ei voi olla vaikuttamatta työmotivaatioon.

.

Kesäisin terveisin

Ahti Hurmalainen

Puheenjohaja