Lakiehdotukset kotihoidontuen jakamisesta ja subjektiivisen päiväkotioikeuden rajoittamisesta hylättiin

Hallitus päätti osana rakennepakettiaan, että kotihoidon tuki jaetaan puoliksi vanhempien kesken ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan. Esimerkkinä poukkoilevasta hallitustyöskentelystä puolueiden puheenjohtajat peruivat nämä kaksi keskeistä perhelakiuudistusta.

Elatusvelvollisten Liitto ry antoi myös lausuntonsa STM:lle. Pidimme ehdotusta hyvänä muutoksena nykytilanteeseen, koska toteutuessaan kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken antaa myös mahdollisuuden lapsestaan erossa asuvalle vanhemmalle osallistua kotihoidon tuella lapsen elämään sen arjessa.

Tämä olisi ollut omiaan vahvistamaan tasa-arvoista vanhemmuutta. Lisäksi ko. seikka tulisi vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä keskinäistä suhdetta.

Esityksen huonoina tai korjattavina puolin Elatusvelvollisten liitto pitää sitä, että kotihoidon tuki myönnetään täysimääräisesti vain, jos kumpikin vanhempi käyttää kotihoidon tuen ajasta puolet. Seurauksena on perheen tulotason putoaminen jos ja kun toisella vanhemmalla on huomattavasti paremmat tulot kuin toisella.

Jos lapsen huolto on yksin lähihuoltajalla, ei kotihoidon tukea myönnetä etävanhemmalle. Kotihoidon tuki pitäisi ulottaa myös huollosta erotettuun vanhempaan.

Toteutuessaan laki olisi aiheuttanut lähes 100 euron lisäkustannukset ja olisi tuonut päivähoitoon 5000 uutta lasta. Toisaalta oikeuden subjektiiviseen päivähoitopaikkaan rajoittaminen olisi vapauttanut 6000 – 6500 uutta hoitopaikkaa.

Maamme taloudellinen tilanne on tällä hetkellä niin tiukka, että on mahdotonta luoda uusia palveluita ja kustannuksia leikkaamatta jostain muualta, että tässä näkökulmassa hallituksen päätös lakialoitteen poisvetämisestä oli varmasti hyvä.

Julkiseen talouteen ei voida sijoittaa enemmän vero euroja, mitä elinkeinoelämä veroina tuottaa.

Toivotaan, että taloutemme saadaan kuntoon uuden keväällä valittavan hallituksen toimesta ja sen myötä myös etävanhemmille tulee mahdollisuus olla mukana lastensa arjessa kotihoidon tuella riippumatta siitä, että ovatko he lapsen huoltajia tai huollosta erotettuja.

Terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja