Julkilausuma: Kansalaisaloite lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistamiseksi

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (8.4.1983/361) tehtiin laaja uudistus vuonna 2019. Sen sijaan laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704) on auttamatta vanhentunut uudistetun lapsenhuoltolain ja yhteiskunnan muuttumisen myötä. Elatusapujen määräytyminen on perustunut tähän asti lakiin lapsen elatuksesta ja vuodelta 2007 peräisin olevaan oikeusministeriön ohjeeseen. Oikeusministeriön ohje on edesauttanut riitoja vanhempien välille ja kuormittanut oikeuslaitostamme.

Uudistetun lapsenhuoltolain esitöiden mukaan vuoroasumisesta on kyse silloin kun lapsi asuu toisen vanhemman luona vähintään 40 % ajasta. Mielestämme elatusapua ei tarvitsisi suorittaa lainkaan, mikäli vanhempien elatuskyky on lähes yhtäläinen ja kumpikin vanhemmista osallistuu lapsen menojen kattamiseen. Oikeusministeriön ohjetta on muutettava vastaamaan uuden lapsenhuoltolain sisältöä tämänkin asian osalta siten, että jos lapsi on esim. 30 % elatusvelvollisen luona, elatusapu on 30 % alhaisempi kuin jos luonapitoa ei olisi lainkaan.

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että elatusapuja määrättäessä tulisi elatuksen määrä jakaa vanhempien elatuskykyjen suhteessa. Elatusvelvolliselle tulee jäädä elatusavun ja välttämättömien menojen jälkeen riittävästi varoja omaan elatukseensa, samassa taloudessa asuvan puolisonsa ja lastensa elatukseen sekä lasten tapaamisoikeuden toteuttamiseen. Elatusapu ei saa ylittää elatusvelvollisen elatuskykyä. Elatusvelvolliselle pitää jäädä varoja tarjota myös lapsilleen kodinomaiset olosuhteet.

Olemme käynnistäneet kansalaisaloitteen (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073) elatuslain muuttamiseksi ja ehdotuksessamme pyrimme korjaamaan nykyisen oikeusministeriön ohjeen sisältämät epäkohdat mm. asumismenojen, matkakulujen ja perheen muiden lasten menojen huomioinnin osalta paremmin todellisuutta vastaaviksi.

Elatusvelvollisten Liitto katsoo myös, että lapsen elatuksesta annetun lain 5 §:ää tulisi muuttaa siten, että kantajana ei ole lapsi vaan huoltaja tai muu edustaja. Tämä vähentäisi kiusantekomielessä tehtyjä kanteita ja edesauttaisi sitä, että myös elatusvelvollinen uskaltaisi hakea tuomioistuimessa muutosta kohtuuttoman korkeisiin elatusapuihin. Nykykäytännön mukaan lähivanhemmalla ei ole mitään riskiä oikeudenkäyntikulujen osalta, koska kantajana on lapsi.

Helsingissä 9. päivänä lokakuuta 2021

Elatusvelvollisten Liitto ry:n syyskokous