Elatusvelvollisten Liitto ry:n esitykset hallitusohjelmaan 2023

Olemme tehneet neljä lakialoitetta. Suurinpana on koko elatuslain uudistaminen. Kaksi aloitettamme koskee vieraannuttamista ja neljäs aloitteemme liittyy verovähennysoikeuden tarkasteluun. 1 Elatuslain uudistaminen Elatusvelvollisten Liitto ry on jo pitkään esittänyt, että lapsen elatuksesta annettua lakia (5.9.1975/704) on syytä uudistaa. Esityksemme tarkoituksena on korjata elatuslain ja oikeusministeriön elatusapuohjeen pahimmat epäkohdat ja palata...

Ehdotuksemme elatusavun suuruuden määrittelyyn ja lapsen elatuksen tarve

Laki lapsen elatuksesta - Lakiehdotus / Säädösteksti 13.4.2023 Laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704) 3a § (uusi) 1 Lapsen elatusavun suuruuden määrittely Lapsen elatusavun määrä lasketaan siten, että lapsen elatuksen tarve jaetaan vanhempien elatuskykyjen suhteessa. Elatusvelvolliselle tulee jäädä elatusavun ja välttämättömien menojen huomioimisen jälkeen riittävästi varoja omaan elatukseensa, samassa taloudessa asuvan puolisonsa...

Vieraannuttamisen estäminen: kiireellinen turvaamistoimi

48 b §Kiireellinen turvaamistoimi Jos on perusteltua aihetta otaksua, että huoltaja aikoo ilman toisen huoltajan suostumusta muuttaa lapsen kanssa toiseen kuntaan, tuomioistuin voi antaa kiireellisen turvaamistoimipäätöksen, jossa lapsen muutto kielletään. Mikäli lapsen lapsen ja vanhemman välillä ei ole olemassa vahvistettua tapaamisoikeutta, tuomioistuin voi määrätä kiireellisenä turvaamistoimena, että lapsella on oikeus...

Ehdotus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamiseksi

16 § (lisäys) Tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanomääräys Tapaamisoikeutta koskeva päätös pannaan täytäntöön velvoittamalla hakijan vastapuoli sallimaan lapsen ja hakijan väliset tapaamiset sekä ryhtymään muihin toimenpiteisiin tapaamisten toteuttamiseksi siten kuin täytäntöönpantavassa päätöksessä on määrätty. Täytäntöönpano voidaan määrätä toimitettavaksi siten, että hakijan vastapuoli velvoitetaan sakon uhalla täyttämään mitä päätöksessä on määrätty. Tapaamisoikeuden...

Lakiehdotus verotuksen elatusvelvollisuusvähennystä koskien

Elatusvelvollisten Liitto ehdottaa muutosta verotuksen elatusvelvollisuusvähennykseen. Tuloverolain 127 §:n mukaan verovelvollisen, joka on verovuonna suorittanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua elatusapua, ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään kahdeksasosa hänen verovuonna maksamansa elatusavun määrästä, kuitenkin enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden. Jos vanhempi maksaa elatusmaksun kertamaksuna, elatusvelvollisuusvähennys myönnetään...

Ehdotus lapsen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Elatusvelvollisten Liitto ehdottaa uudistusta lapsen elatusapua koskevaan lainsäädäntöön. Liitto on tehnyt marraskuussa 2020 ehdotuksen elatusapua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lakiehdotus perusteluineen on lähetetty eteenpäin oikeusministeriölle ja eduskuntapuolueille. Ehdotuksessa Elatusvelvollisten Liitto ry esittää, että lainvalmistelutyöhön vuosina 2021-2022 sisällytetään seuraavat tärkeät lakiuudistukset: - lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistaminen - asetus elatusavun...