Ehdotuksemme elatusavun suuruuden määrittelyyn ja lapsen elatuksen tarve

Laki lapsen elatuksesta – Lakiehdotus / Säädösteksti 13.4.2023

Laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704)

3a § (uusi)

1 Lapsen elatusavun suuruuden määrittely

Lapsen elatusavun määrä lasketaan siten, että lapsen elatuksen tarve jaetaan vanhempien elatuskykyjen suhteessa. Elatusvelvolliselle tulee jäädä elatusavun ja välttämättömien menojen huomioimisen jälkeen riittävästi varoja omaan elatukseensa, samassa taloudessa asuvan puolisonsa ja lastensa sekä lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseen. Elatusavun yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää elatusvelvollisen elatuskykyä. Tuomioistuimen (ja sosiaaliviranomaisen) tulee kokonaisarvioinnin perusteella arvioida, onko laskennallisesti saatu elatusavun määrä kussakin tapauksessa kohtuullinen.

2 Lapsen elatuksen tarve

Lapsen elatuksen tarpeen määrä on 450 euroa kuukaudessa. Mikäli lapsi on iältään 13-17 – vuotias, elatuksen tarpeen määrä on 500 euroa kuukaudessa.

Pääsääntöisesti lapsen erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kulut huomioidaan lisäyksenä elatustarpeeseen vain, jos vanhemmat ovat yhdessä sopineet ko. harrastuksesta. Harrastuskuluja koskevan lisäyksen tulee kuitenkin olla määrältään kohtuullinen.

Lisäksi tuomioistuin voi erityistapauksissa huomioida lisäyksenä sairaudesta aiheutuvat erityiskustannukset.

Edelleen tosiasiallisesti maksettavista päivähoitomaksuista voidaan huomioida lisäyksenä elatustarpeeseen 80 %. Elatusapu voidaan määrätä tällä perusteella korkeampana vain lapsen peruskoulun aloittamista edeltävältä ajalta.

Mikäli elatusapua suoritetaan vähintään kolmelle lapselle, elatuksen tarpeen määrä lasta kohden on 10 % alhaisempi kuin 1 momentissa on todettu.

Edellä mainituista määristä vähennetään lapsilisän määrä mahdollisine yksinhuoltajakorotuksineen, jolloin saadaan selville vanhempien osuus lapsen elatuksen tarpeesta.

1. momentissa mainittuja määriä muutetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutosten mukaisesti seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

3 Vanhempien elatuskyky

Vanhemman elatuskyky lasketaan siten, että keskimääräisistä kuukausittaisista nettotuloista vähennetään seuraavat erät:

  • tosiasialliset ja kohtuulliset asumismenot
  • yleiset elinkustannukset
  • opintolainan hoitomenot
  • lapsen tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset
  • välttämättömät sairauskulut
  • välttämättömät työmatkakulut
  • muille lapsille maksetut elatusavut ja koulutuskustannukset
  • vähennys samassa taloudessa asuvien muiden huollettavien osalta

Mikäli vanhemmalla ei ole kuukausittaisia ansio- tai pääomatuloja, jotka kattaisivat hänen osuutensa lapsen elatustarpeesta, voidaan perusturvaan (asunto, auto, työvälineet) kuulumaton realisoitavissa oleva varallisuus huomioida vanhemman elatuskykyä laskettaessa.

Elatuskykyä arvioitaessa huomioidaan lakiin lapsen elatuksesta sisältyvä ankaroitettu vastuu kummankin vanhemman velvollisuudesta hankkia tuloja huomioiden heidän ikänsä, koulutuksensa, työkokemuksensa ja muut tekijät työllistyä ja hankkia tuloja.

Mikäli vanhempi on avio- tai avoliitossa, otetaan talouden asumiskustannuksista huomioon puolet. 14 momentissa mainituista syistä johtuen vähennyksen määrä voi olla tätä suurempi.

Yleisten elinkustannusten määrä on yksin asuvan henkilön osalta 615 euroa ja avioliitossa tai parisuhteessa elävän henkilön osalta 518 euroa kuukaudessa.

Tosiasialliset ja kohtuulliset asumismenot pitävät sisällään myös omakotitalon hoitomenot sisältäen myös välttämättömät peruskorjausmenot.

Laskelmassa huomioitavat nettoasumismenot kokonaisuudessaan voisivat olla korkeintaan 1,4 kertaa niin suuret kuin yleisen asumistuen enimmäisasumismenot.

Vähennyksenä huomioidaan välttämättömät ja tosiasiasialliset keskimääräiset työmatkoista aiheutuvat kustannukset kuukausittain. Oman auton käyttökulut lasketaan verottajan ohjeen mukaisesti.

Lisäksi vähennyksenä tulee huomioida välttämättömät auton ylläpitokulut, joita ovat ajoneuvoverot, liikennevakuutus, katsastus sekä välttämättömät huoltokustannukset. Ylläpitokulujen määrä voi olla enintään 200 euroa kuukaudessa. Autolainan lyhennykset ja korot voidaan huomioida, mikäli auto on työmatkojen tai tapaamismatkojen takia välttämätön. Ko. kulujen määrä voi olla enintään 300 euroa kuukaudessa.

Mikäli vanhemmalla on työsuhdeauto, vanhemman nettotuloissa huomioidaan rahapalkan lisäksi puolet autoedun verotusarvosta.

Vanhemman omat sairauskulut huomioidaan omavastuun osalta, mikäli kyseessä on pitkäaikainen sairaus.

Kulutusluottojen hoitomenot voidaan ottaa huomioon vain erityisessä tapauksessa.

Mikäli vanhempi huolehtii lapsen matkoista tapaamisiin, otetaan vähennyksenä huomioon matkakulut halvimman mahdollisen (tarkoituksenmukaisen) julkisen kulkuneuvon mukaan tai henkilöauton kustannukset verottajan ohjeen mukaisesti, mikäli kustannusten määrä on vähintään 20 euroa kuukaudessa. Vähennyksen määrä voi olla enintään 200 euroa kuukaudessa.

Samassa perheessä vanhemman kanssa asuvien lasten osalta huomioidaan elatusvähennyksenä puolet vanhempien osuudesta lapsen elatustarpeesta. Elatuksen tarve lasketaan 1§:n mukaisesti.

Tarvittaessa voidaan huomioida vähennyksenä myös osuus avio- tai avopuolison elatuksesta, mikäli tämän elatuskyky on puutteellinen työttömyyden, sairauden tai alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon takia. Vähennyksen määrä voi olla enintään 518 euroa kuukaudessa.

4 Luonapidon määrä

Luonapidosta aiheutuvat vähennykset määritellään OM:n ohjeen mukaisen porrastuksen mukaisesti kuitenkin siten, että vähennyksen määrä vastaa luonapidon prosentuaalista osuutta kuukausittain.
(esim. jos lapsi on elatusvelvollisen luona 30 % ajastaan, elatusapu on 30 % alhaisempi kuin jos luonapitoa ei olisi lainkaan).

Luonapito lasketaan vahvistetun tapaamisoikeuden mukaan. Mikäli tosiasiallinen tilanne olennaisesti poikkeaa vahvistetusta sopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä, huomioidaan luonapidon laajuus tosiasiallisen tilanteen mukaan.

Mikäli lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona (väh. 40 % ajasta), elatusapua ei tarvitse suorittaa lainkaan, mikäli vanhempien elatuskyky on yhtäläinen ja vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin lapsen menoista. Muussa tapauksessa elatusavun suuruus määritellään siten, että lapsen elatuksen tarpeesta vähennetään puolet yleisistä kustannuksista, mikäli toinen vanhemmista vastaa kokonaisuudessaan erityisistä menoista.

5 Elatusavun muuttaminen

Elatusavun muuttamisesta säädetään lapsen elatuksesta annetun lain (5.9.1975/704) 11 §:ssä.

6 Koulutusavustus

Koulutusavustuksen määrä lasketaan siten, että koulutusavustuksen tarve jaetaan vanhempien elatuskykyjen mukaisessa suhteessa. Koulutusavustuksen määrässä huomioidaan lapsen elinkustannukset siten, että ne vastaavat toimeentulotuen perusosan määrää. Lisäksi huomioidaan suoranaiset opintokustannukset sekä matkakustannukset kodin ja oppilaitoksen välillä. Opintotuki ja muut yhteiskunnan tuet huomioidaan vähennyksinä. Asumiskustannuksia tai harrastuskuluja ei huomioida erillisinä lisäyksinä.

Pääsääntöisesti koulutusavustusta voidaan määrätä suoritettavaksi vain lukuvuoden ajalta.

Koulutusavustusta voidaan määrätä suoritettavaksi enintään siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt 20 vuotta.

6 Muut säännökset

Oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OMJU 2007:2) muutetaan vastaaman tämän asetuksen säännöksiä.

5 § (muutos)

Kantajana ei ole lapsi vaan huoltaja tai muu edustaja.

11 § (muutos)

Elatusapua voidaan muuttaa takautuvasti enintään yhtä vuotta ennen kanteen vireille panoa.

13 § (muutos)

Kantajana ei ole lapsi vaan huoltaja tai muu edustaja.

14 a § (muutos)

Jos kanteen, sen johdosta mahdollisesti annetun kirjallisen vastauksen ja aikaisempien ratkaisujen perusteella on ilmeistä, että edellytyksiä sopimuksen tai tuomion muuttamiseen ei ole, vaatimus on hylättävä kirjallisessa menettelyssä.

16 § (muutos)

Kun elatusavun muuttamista koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin (myös KäO) voi määrätä elatusavun täytäntöönpanon keskeytettäväksi kokonaan tai osittain.

16d § (uusi)

Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.
Alaikäisen lapsen huoltaja tai muu edustaja vastaa oikeudenkäyntikuluista elatusapua koskevissa asioissa lapsen asemesta.