Ehdotus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamiseksi

16 § (lisäys)

Tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanomääräys

Tapaamisoikeutta koskeva päätös pannaan täytäntöön velvoittamalla hakijan vastapuoli sallimaan lapsen ja hakijan väliset tapaamiset sekä ryhtymään muihin toimenpiteisiin tapaamisten toteuttamiseksi siten kuin täytäntöönpantavassa päätöksessä on määrätty.

Täytäntöönpano voidaan määrätä toimitettavaksi siten, että hakijan vastapuoli velvoitetaan sakon uhalla täyttämään mitä päätöksessä on määrätty.

Tapaamisoikeuden täytäntöönpano voidaan kuitenkin määrätä toimitettavaksi myös siten, että lapsi määrätään noudettavaksi, jos voidaan pitää todennäköisenä, että tapaaminen muutoin jää toteutumatta, ja jos tähän on lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä. Noutamista koskeva määräys voidaan antaa enintään yhden vuoden ajaksi.

Tuomioistuimen tulee panna päätös täytäntöön mikäli hakijan vastapuoli on jättänyt noudattamatta päätöstä kahtena tapaamiskertana kuuden kuukauden ajanjakson aikana ilman hyväksyttävää syytä elleivät asianosaiset pääse asiassa sovintoon.