Lakiehdotus verotuksen elatusvelvollisuusvähennystä koskien

Elatusvelvollisten Liitto ehdottaa muutosta verotuksen elatusvelvollisuusvähennykseen.

Tuloverolain 127 §:n mukaan verovelvollisen, joka on verovuonna suorittanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua elatusapua, ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään kahdeksasosa hänen verovuonna maksamansa elatusavun määrästä, kuitenkin enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden. Jos vanhempi maksaa elatusmaksun kertamaksuna, elatusvelvollisuusvähennys myönnetään vain sinä verovuonna, jona kertamaksu on suoritettu.

Elatusvelvollisten Liitto ry ehdottaa, että voimassa olevia säännöksiä muutetaan siten, että verosta tulisi saada vähentää puolet verovuonna maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 1 000 euroa lasta kohden. Lisäksi verovähennyksen enimmäismäärää korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Edelleen vähennys tulisi voida tehdä valtion tuloveron lisäksi myös kunnallisverosta.

Liitto esittää myös, että kertamaksuna maksettu elatusapu voidaan vähennyksen osalta jaksottaa usealle vuodelle, niin kauan kuin lapsi on alaikäinen. Edelleen vähennyksen enimmäismäärä tulisi sitoa elinkustannusindeksiin.

Elatusvelvollisuusvähennyksen enimmäismäärä on ollut samansuuruinen vuodesta 1989 lähtien. Lisäksi vähennys tehdään vain valtion tuloverosta, joten vähennyksestä eivät hyödy pienituloiset, joiden tulot jäävät valtion tuloverotuksen alarajan alle. Vähennyksen suuruus olisi ehdotuksen mukaan kuukausitasolla n. 83 euroa, mikä vastaa suuruusluokaltaan puolta Kelan maksamasta elatustuesta (172,59 e/kk).

Todettakoon vertailun vuoksi, että työmatkakuluja saa omavastuun (750 euroa) jälkeen vähentää verotuksessa enintään 7 000 euroa vuodessa. Vuonna 1989 vähennyksen suuruus oli enintään 2 691 euroa. Palkkatuloista verovelvollinen saa vähentää tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa. Vuonna 1989 enimmäismäärä oli 168 euroa. Kunnallisverotuksen opintorahavähennyksen enimmäismäärä on 2 600 euroa.

Katsomme, että uudistus parantaisi pienituloisten elatusvelvollisten asemaa. Lisäksi uudistus kannustaisi työntekoon sekä vaikuttaisi ostovoimaa lisäävästi.