Elatusvelvollisuus

Elatusvelvollisuuduulla tarkoitetaan velvollisuutta huolehtia lapsen riittävästä elatuksesta, eli aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisestä, hoidosta ja koulutuksesta. Molemmat vanhemmat ovat velvollisia vastaamaan lapsensa elatuksesta. Avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ovat elatusvelvollisuuden osalta samanarvoisia.

Elatusapu

Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona.

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään. Eron jälkeen lastenvalvojalle ei siis ole pakko mennä vahvistamaan elatussopimusta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vain lastenvalvojalla vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta ovat täytäntöön pantavissa.

Elatustuki

Jos vanhemman elatusvastuu ei toteudu vahvistetun sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella, turvataan lapsen elatus elatustuella. Lapsella on oikeus elatustukeen, kun elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen, elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi puutteellisen maksukyvyn vuoksi tai kun elatusapu on elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi vahvistettu maksettavaksi täysimääräistä elatustukea pienempänä.

Lapsella on oikeus elatustukeen myös silloin, kun isyyttä ei ole lainvoimaisesti vahvistettu.

Elatustukea haetaan kirjallisesti Kelalta. Tähän Kela tarvitsee kirjallisen lastenvalvojalla vahvistetun elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen.

Vapautuksen hakeminen

Elatustuen maksaminen ei vaikuta elatusvelvollisen velvollisuuteen suorittaa elatusapu täysimääräisenä. Mikäli elatusvelvollinen on maksukyvytön, kunnan takautumissaatavaa ei peritä siltä osin kuin elatusavun suorittamatta jättäminen on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä.

Elatusvelvollinen voi hakea maksukyvyttömyyden ajalta vapautusta elatusmaksujen maksamisesta. Vapautusta haetaan jälkikäteen esim. 6-12 kk:n jaksoissa. Vapautusta hakiessaan elatusvelvollinen varaa ajan Kelalta. Vapautushakemukseen tarvitaan sosiaalilautakunnan selvitys elatusvelvollisen varallisuudesta, vapautuksen syy ja aika, jolta vapautusta haetaan.