Opinnäytetyö: Vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä

Elina Illikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta tarkasteli opinnäytetyössään vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä kodin ja työn välisen rajan ylittämisprosessista huoltoriitaan liitttyvän kriisiajanjakson aikana sekä selvittää, miten työyhteisössä voitaisiin tukea vanhemman työssäjaksamista. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että pitkittynyt huoltoriita vaikuttaa vanhempien toimintakykyyn monella tapaa ja pitkäaikaisesti. Työn tuloksista...

Opinnäytetyö: Etä-äitikin on hyvä äiti – etä-äitien omia kokemuksia

Janina Ristolaisen tekemä opinnäytetyö koskien etä-äitien omia kokemuksia etä-äitiydestä, tuen tarpeesta sekä ympäristön suhtautumisesta on valmis ja luettavissa Theseus-palvelussa. Tavoitteena oli tuoda esille myös sellaista tietoa, joka normalisoisi etä-äitiyttä. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Elatusvelvollisten Liiton kanssa. Etä-äitien kokemuksiin etävanhemmuduesta vaikutti etenkin se, oliko päätös lapsen asumis- ja huoltajuusjärjestelyistä tehty yhteisesti toisen...

Opinnäytetyö: Lapsen elatusavun muuttaminen – Muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys

Johanna Huhtalan opinnäytetyö "Lapsen elatusavun muuttaminen: muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys" on valmis ja verkossa luettavissa. Työ toteutettiin Elatusvelvollisten liitolle. Työssä selvitettiin, mitä lapsen elatussopimuksen muuttamisesta säädetään oikeudellisesti sekä kuvattiin elatussopimuksen muuttamisprosessia. Tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, miten elatusapua suorittavalle vanhemmalle voi aiheutua taloudellista tappiota elatussopimuksen muutosprosessin aikana. Lisäksi selvitettiin,...

Opinnäytetyö: ”Sä et niitä vie minnekään” – Torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamisesta

Juhani Kaasisen tekemä opinnäytetyö koskien torjuttujen vanhempien kokemuksia vieraannuttamisesta on valmis ja luettavissa täällä. Opinnäytetyö toteutettiin Elatusvelvollisten Liitolle. Vieraannuttaminen koetteli kohdevanhempien ja heidän lastensa välistä suhdetta, vaikuttaen myös heidän hyvinvointiinsa. Opinnäytetyön merkittävimpänä tuloksena kuitenkin oli, että kaikki haastatteluihin osallistuneet vanhemmat olivat säilyttäneet suhteen lapsiinsa. Osa koki suhteen jopa vahvistuneen. "Jatkotutkimuksena...

Opinnäytetyö lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua

Liiketalouden tradenomiopiskelija Johanna Huhtala etsii haastateltavia opinnäytetyöhönsä, joka käsittelee lapsen elatusavun muuttamista ja elatusapua suorittavan taloudellista tappiota elatuskyvyn alennuttua. Alla on saatekirje, josta löytyy lisätietoa ja osallistumisohjeet. ** "Hyvä elatusvelvollinen, opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi. Teen opinnäytetyötä lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii...

Opinnäytetyö uudistuneen lapsenhuoltolain vaikutuksista käräjätuomareiden näkökulmasta

Tradenomiopiskelija Julia Huovinen Laurea-ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön ”Lapsenhuoltolain uudistus 1.12.2019 ja lakimuutosten vaikutukset käräjätuomareiden näkökulmasta”. Työn toimeksiantajana toimi Elatusvelvollisten Liitto ry. Huovisen työ on empiirinen oikeustutkimus. Työn tarkoituksena oli perehtyä uusittuihin lainkohtiin ja selvittää lakimuutosten vaikutuksia. Lisäksi työssä selvitettiin käräjätuomareiden tyytyväisyyttä uudistettua lakia ja sen tuomia muutoksia kohtaan. Työ sisältää otteita...

Opinnäytetyö varhaiskasvattajan ja etävanhempien näkemyksistä koskien uudistunutta lapsenhuoltolakia

Sosionomiopiskelija Anniina Pyykönen Metropolia Ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön ”Näkökulmia lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: Varhaiskasvatuksen kasvattajan ja etävanhempien näkemyksiä lakiuudistuksista” yhteistyössä Elatusvelvollisten liiton kanssa. Työn tarkoituksena on herättää tietoisuutta lakiuudistusten merkityksestä varhaiskasvatuksessa ja antaa lisätietoa siitä, minkälaisia kokemuksia eronneilla vanhemmilla on lakiuudistuksista. Tavoitteena opinnäyteyössä oli selvittää varhaiskasvatusikäisten lasten etävanhempien ja varhaiskasvattajan...