Opinnäytetyö: Lapsen elatusavun muuttaminen – Muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys

Johanna Huhtalan opinnäytetyö ”Lapsen elatusavun muuttaminen: muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys” on valmis ja verkossa luettavissa. Työ toteutettiin Elatusvelvollisten liitolle.

Työssä selvitettiin, mitä lapsen elatussopimuksen muuttamisesta säädetään oikeudellisesti sekä kuvattiin elatussopimuksen muuttamisprosessia. Tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, miten elatusapua suorittavalle vanhemmalle voi aiheutua taloudellista tappiota elatussopimuksen muutosprosessin aikana. Lisäksi selvitettiin, millaisia epäkohtia oikeudellisessa sääntelyssä on olemassa etävanhempaa kohtaan.

Työn tulosten perusteella voidaan todeta, että elatuaspua muutettaessa etävanhemmalle aiheutuu taloudellista tappiota varsinkin silloin, kun asia viedään käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lisäksi suurena epäkohtana korostuu elatusasian asianosaisten eri asema oikeusprosessissa, kun vastakkain ovat lapsi ja etävanhempi. Tästä syystä etävanhempi myös joutuu lähes poikkeuksetta maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa – oli ratkaisun tulos mikä hyvänsä.

Huhtalan työ on myös lapsen elatuslain uudistamista ajavan kansalaisaloitteemme ja sen tavoitteita tukeva selvitys.