Opinnäytetyö: Vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä

Elina Illikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta tarkasteli opinnäytetyössään vanhempien kokemuksia pitkittyneen huoltoriidan vaikutuksista heidän työelämäänsä. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä kodin ja työn välisen rajan ylittämisprosessista huoltoriitaan liitttyvän kriisiajanjakson aikana sekä selvittää, miten työyhteisössä voitaisiin tukea vanhemman työssäjaksamista.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että pitkittynyt huoltoriita vaikuttaa vanhempien toimintakykyyn monella tapaa ja pitkäaikaisesti. Työn tuloksista selvisi, että pitkittynyt huoltoriita vaikuttaa erityisesti kriisin kokeneiden psyykkiseen hyvinvointiin ja kognitiivisen toimintakykyyn heikentäen opinnäytetyötä varten haastateltavien työssä suoriutumista sekä työn tuottavuutta.

Aiemmissa huoltoriitaa koskevissa tutkimuksissa on käsitelty lähinnä lasten asemaa. Illikaisen työssä esille nousevat vanhempien yksilölliset kokemukset huoltoriidoista ja niiden vaikutuksista omaan hyvinvointiin.

Työn tulokset korostavat sitä tosiasiaa, että Suomessa tarvitaan enemmän tutkimusta pitkittyneistä huoltoriidoista ja niiden vaikutuksista vanhemmuuteen. Avioerot ovat yleisiä ja jos yhteisen lapsen asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, voi seurauksena olla pitkäkin huoltoriita. Huoltoriitojen aiheuttama kuormitus vanhemmille tuleekin tunnistaa työelämässä paremmin, jotta vanhempien työkyky säilyisi mahdollisimman hyvänä ja pitkään.

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Elatusvelvollisten Liiton kanssa. Työ on luettavissa Theseus-palvelussa.