Lainsäädännön lähtökohtana tulisi olla vuoroasuminen – kuitenkin olosuhteet huomioiden

Elatusvelvollisten Liitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi lasten vuoroasumisen tilanteissa.

Toimenpidesuunnitelma sisältää sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalveluihin sekä elatusavun määrittämiseen kohdentuvia toimenpide-ehdotuksia lasten ja perheiden tukemiseksi vuoroasumisen tilanteissa sekä muissakin ns. kahden kodin tilanteissa. Suunnitelmassa on kartoitettu, mihin suurempiin kokonaisuudistuksiin toimenpide-ehdotukset mahdollisesti kytkeytyvät.

Elatusvelvollisten liitto pitää ensisijaisen tärkeänä sitä, että lasten vuoroasuminen huomioitaisiin nykyistä paremmin lainsäädännössä. Viranomaisilla tulee olla ajankohtaiset ja asianmukaiset tiedot ja taidot lapsiperheiden tukemiseksi eron jälkeisessä tilanteessa.

Lasten vuoroasuminen vanhempien eron jälkeen on koko ajan yleisempää. Koska vuoroasuminen koskee huomattavaa osaa lapsista ja perheistä, tulisi vuoroasumisen laajemmalle huomioimiselle lainsäädännössä tehdä jo konkreettisia toimenpiteitä.

Lapsen ja vanhemman suhde vahvistuu arjessa

Vanhempien eron jälkeen lapsen asumisjärjestelyt tulisi järjestää niin, että lapsen läheinen suhde molempiin vanhempiin säilyisi. Myös molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet toimia aktiivisesti länsäolevina vanhempina. Vuoroasumistilanteessa lapsi voi viettää viikonloppujen ja lomien lisäksi myös arkea molempien vanhempien kanssa. Yhteinen arki onkin asia, joka lähentää lapsen ja vanhemman suhdetta. Läheisen suhteen säilyminen molempien vanhempien kanssa tukee lapsen hyvinvointia. Siksi lainsäädännön lähtökohtana tulisi olla vuoroasuminen, kuitenkin olosuhteet huomioiden.

Palveluihin liittyvät toimenpide-ehdotukset

Elatusvelvolliste liitto pitää tärkeänä, että koulukyydit tulisi mahdollistaa kahdesta kodista. Kunnilla tulisi olla velvollisuus tukea koulukyydeissä vuoroviikoin paikkakunnalla asuvaa lasta. Näin turvattaisiin lapsen yhtäläiset mahdollisuudet matkustaa kouluun ja takaisin molemmista kodeista.

Elatusapu

Liitto korostaa, että elatuslainsäädäntöä ja elatusapuohjetta tulee uudistaa. Keräämme tällä hetkellä kannatuksia lapsen elatuslain uudistamista koskevaan kansalaisaloiteeseemme (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9073), jonka tavoitteina on uudistaa lapsen elatusavun suuruuden määrittely, kannustaa vuoroasumiseen sekä korjata epätasa-arvoinen asetelma elatusapua koskevissa oikeudenkäyntikuluissa lapsen vanhempien välillä.

Tärkeänä tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä siten, että se tukisi paremmin tasa-arvoista vanhemmuutta. Molemmat vanhemmat tulisi huomioida yhtä tärkeinä vanhempina. Aloitteen tavoitteena on myös ehkäistä vanhempien välisiä rahaan liittyviä riitoja. Nämä riidat ovat todella yleisiä ja vaikuttavat myös lasten hyvinvointiin.

Katsomme, että mikäli molemmilla vanhemmilla on samankaltainen taloudellinen tilanne ja mahdollisuus vastata lapsen elatusavusta luonapidolla, ei elatusapua olisi tarpeen maksaa.

Sosiaaliturvaetuudet ja toimeentulotuki

Liitto katsoo, että vuoroasumistilanteissa sosiaalisten tukien jakaantuminen kahteen kotiin tulisi huomioida laajemmin.

Asumistuki tulisi olla mahdollista myöntää lapsen molempiin koteihin, eikä ainoastaan lapsen kirjoillaolo-osoitteeseen. Molempien vanhempien tulee voida tarjota lapselle kodinomaiset olosuhteet, jotta vuoroasumista ja lapsen suhdetta molempiin vanhempiin voitaisiin tukea.

Toimenpiteiden priorisointi

Elatusvelvollisten Liitto katsoo että toimenpidesuunnitelmassa tulisi ensisijaisesti huomioida elatuslainsäädännön uudistaminen, elatusapuohjeen päivittäminen sekä koulukyytien mahdollistaminen molemmista kodeista.